94 37 310 89

      swiatki@wp.pl

szkolaZespół Szkół Nr 6 im. Stanisława Staszica w Szczecinku

Przedstawiamy Państwu historię naszej szkoły w dużym skrócie:

 

 

 • Rok 1310

  Książę Pomorski Warcisław IV wybudował zamek oraz miasto (dzisiaj Szczecinek) na prawie niemieckim, któremu nadał herb gryfa z rybą. Synowie Warcisława IV wybudowali na wzgórzu (obecnie gospodarstwo) klasztor zakonu Augustianów pod nazwą „MARIENTRON". Nazwa z latami zmieniała się kolejno: MARÓWKA, ELŻBIECIN PIASTOWSKI, KRZYWIZNA i obecnie Świątki. W czasie reżimu hitlerowskiego w obiektach dzisiejszego gospodarstwa mieścił się zakład poprawczy dla nieletnich, którzy stanowili jednocześnie siłę roboczą.

 • Rok 1945

  Miejscowość, a głównie majątek ziemski, przejęła z pełnym zapleczem produkcyjnym jednostka radziecka pod dowództwem generała Zacharowa. Po roku pobytu wyprowadzili się zabierając ze sobą cały dobytek. Powstał pomysł utworzenia szkoły rolniczej. Pomysłodawcą był pan Michał Wolszczan były nauczyciel Liceum Krzemienieckiego. Myśli tej sprzyjało powołanie w tym samym roku przy Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnych, Departamentu Oświaty Rolniczej.
 • Rok 1946

  Majątek ziemski przekazano Komisarzowi ziemskiemu, który miał siedzibę przy Starostwie Powiatowym przy Szczecinku. Opiekę i kierownictwo powierzono panu Sochackiemu. Zorganizowanie szkoły powierzono inż. Henrykowi Spławie–Neumanowi, który rozpoczął kompletowanie grona nauczycielskiego oraz nabór uczniów do powstającej szkoły.
  Skład pierwszej Rady Pedagogicznej:
  Dyrektor – inż. Henryk Spława – Neuman, absolwent Akademii Rolniczej w Dubianach,
  Nauczyciel – pani Anna Spława – Neuman, absolwentka wyższego kursu rolniczego w Moskwie,
  Nauczyciel – pani Stanisława Gruszecka, absolwentka Seminarium Gospodarstwa Wiejskiego w Gnopkowie,
  Nauczyciel – pani Helena Wąsowska, absolwentka szkoły hodowli drobiu w Warszawie,
  Nauczyciel – pan Ludwik Duboniewicz, absolwent szkoły technicznej w Warszawie,
  Nauczyciel – pani Danuta Orlewska, absolwentka wydziału filozoficznego w Wilnie.
  Rok 1946.X.26–był to pierwszy dzień zajęć lekcyjnych w Państwowym Gimnazjum Rolniczym, które powołał Naczelnik Wydziału Oświaty Rolniczej Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie pan Modzelewski. W tym dniu zaczął również funkcjonować internat, a każdy zakwaterowany musiał miesięcznie dostarczyć: 5 kg ziemniaków, 2 kg słoniny (smalcu), 2 kg grochu (fasoli), 5 kg mąki oraz 2 kg kaszy.
  Zorganizowano Związek Młodzieży Wiejskiej RP „WICI". Stosunkowo nieliczna grupa „wiciowców" zorganizowała spółdzielnię wyżywieniową i ogród warzywny przy internacie, zorganizowała prace w gospodarstwie, zasadziła drzewka przy ul. Wiśniowej i M. Buczka w Szczecinku.
 • Rok 1947

  Utworzono Państwowe 3-letnie Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego, w rok później przemianowane na 4-letnie w Elżbiecinie Piastowskim k/Szczecinka. Szkoła mieściła się początkowo w dzisiejszych domkach nauczycielskich, przeniesiona została w styczniu 1948 r. do budynku dzisiejszego internatu żeńskiego.
 • Rok 1949

  Powołano Państwowe 4-letnie Liceum Rolniczo–Administracyjne w Krzywiźnie k/Szczecinka. Zadaniem szkoły było przygotowanie kadr głównie dla Państwowych Gospodarstw Rolnych i Spółdzielni Produkcyjnych.
 • Rok 1950

  Naczelnik Wydziału Oświaty Rolniczej w Koszalinie nadał akt powołania Państwowego Liceum Hodowlanego. Szkoła rozwijała się dość dynamicznie nie tylko pod względem zawodowym, działały bowiem organizacje młodzieżowe oraz koła zainteresowań: dramatyczne, chór oraz zespół muzyczny.
 • Rok 1955

  Dyrektorem szkoły został pan Władysław Rzeczyca. Pracował on nad stabilizacją szkoły. Sposobem gospodarczym wybudował szklarnię i rozpoczął budowę stadionu.
 • Rok 1956

  Pan mgr Jan Piesik rozpoczął aktywną działalność szkolnego koła Ligi Ochrony Przyrody, z sukcesami prowadziła je dalej pani mgr Stefania Macisowicz, obecnie, kontynuuje jego działalność pani mgr Zofia Stępczyńska.
 • Rok 1957

  Po rozwiązaniu ZMP powołano w szkole Koło Związku Młodzieży Wiejskiej, które było jednym z prężniej działających na terenie województwa. Wieloletnim opiekunem był pan mgr Józef Witkowski.
 • Rok 1960

  Aktywnie działa Spółdzielnia Uczniowska „ZAKRZEWIAK", opiekowali się nią: pan Edward Chałaczkiewicz, następnie pan Eugeniusz Kowalski, pani Elżbieta Bannach i pan Jan Gulczewski.
 • Rok 1963

  Oddano do użytku nową szkołę, w której umieszczono 10 oddziałów o specjalnościach: rolniczej i hodowlanej. Kontynuowana była budowa stadionu, gdzie wiodącym organizatorem był nauczyciel wychowania fizycznego pan Rajmund Makowski, aktywnie włączyli się również pan Leon Wawryca i pan Jan Bojko.
 • Rok 1965

  W październiku dyrektor szkoły mgr inż. H. Szychiewicz ukończył budowę stadionu. Obiekt uzyskał I miejsce w krajowym konkursie „Boisko w każdej wsi".
 • Rok 1966

  Z okazji XX jubileuszu działalności edukacyjnej nadano szkole imię Stanisława Staszica. W tym roku powstał zespół taneczny „Łany 66" prowadzony z wielkimi sukcesami przez panią mgr Aleksandrę Górną.
  Szkolne koło Polskiego Czerwonego Krzyża prowadzone przez mgr Jadwigę Probst udekorowano „Honorową odznaką PCK". W 1976r. przyznano Złotą odznakę za Krwiodawstwo.
 • Rok 1968

  Szkołę wyróżniono Złotą Odznaką Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki, następnie w 1981 roku Złotą Odznaką Ludowych Zespołów Sportowych.
 • Rok 1969

  Szkolny zespół „Łany 66" wziął udział w Centralnych Dożynkach w Warszawie, a w 1979 roku w Koszalinie.
 • Rok 1970

  1. Przekształcono szkołę przechodząc na system audytoryjny. W związku z tym zorganizowano i wyposażono w nowoczesne środki dydaktyczne 13 pracowni specjalistycznych, umożliwiając w ten sposób pełną realizację programu nauczania.
  2. Harcerska drużyna pożarnicza zajęła I miejsce na Chorągwianych Manewrach Techniczno – Obronnych. Z roku na rok wzrastało znaczenie harcerstwa w naszej szkole.
 • Rok 1973

  Nawiązano przyjazne stosunki z Kreislandwirtschaftsschule Malchin w NRD; był to początek trwającej przez wiele lat szerokiej współpracy zawodowej i kulturalnej.
 • Rok 1974

  1. Oddano do użytku nowej obiekty gospodarstwa – budynek mieszkalny i socjalny, oborę, cielętnik oraz cztery chlewnie z paszarnią i magazyny. W ten sposób wyraźnie unormowała się baza dokształcenia praktycznego, szczególnie do produkcji zwierząt.
  2. Powstała w szkole nowa organizacja Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, rok później organizację tę wyróżniono aktem wręczenia sztandaru.
 • Rok 1976

  Odbył się zjazd z okazji XXX-lecia działalności szkoły. Absolwenci upamiętnili go tablicą pamiątkową. W czasie inauguracji wręczono sztandar ZSMP. Zjazdowi przewodniczył absolwent szkoły Mamert Zienkiewicz. W tym samym roku powołano również Zespół Szkół Rolniczych.
 • Rok 1977

  Szkoła zajęła III miejsce na Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkół Rolniczych w Bydgoszczy; uznana została za najbardziej usportowioną szkołę w województwie. Statut ten utrzymuje nadal.
 • Rok 1978

  Oddano do użytku młodzieży siłownię sportową. W czasie inauguracji odbyły się pierwsze zawody w podnoszeniu ciężarów. Wychowankami naszej szkoły ćwiczącymi w siłowni było wielu później znanych ciężarowców między innymi Waldemar Suchanowski.
 • Rok 1979

  1. Szkoła zajęła VII miejsce w pracach zalesieniowo – odnowieniowych w woj. koszalińskim. Młodzież zasadziła drzewa na powierzchni 3,50 ha.[BR] 2. Internat żeński otrzymał, wybudowane sposobem gospodarczym, dwie świetlice oraz nowe sanitariaty. Pokoje wyposażono w nowe meble.
 • Rok 1980

  Oddano do użytku wybudowany sposobem gospodarczym sektor mechanizacji rolnictwa a w nim: pracownię z salą ćwiczeń, warsztat dydaktyczno–naprawczy, garaże i wiaty, plac składowania maszyn i poligon do nauki jazdy.
 • Rok 1983

  1. Nawiązano współpracę z Polonią francuską z Noyelles–sous–Lens. Wiodącą rolę w kontaktach odegrał zespół „Łany 66" uświetniając swymi występami spotkanie z grupą polonijną.
  2. Wprowadzono informatykę jako nowy przedmiot nauczania, wyposażono pracownię komputerową. Zasłużyli się w tym nauczyciele pan Radosław Bielicki i pan Sławomir Stański. Duży sukces odniósł pan S. Stański na giełdzie komputerowej jako autor najlepszego programu. Pracownię komputerową zmodernizowano i doposażono w 1995 roku i 1998 roku.
 • Rok 1987

  1. Nawiązano kontakty ze szkołą rolniczą w Barendorfie (RFN). Obejmowały one turystykę, doskonalenie zawodowe oraz działalność samorządową gminy.
  2. Młodzież uprawiająca sporty obronne prowadzona przez wiele lat przez pana mgr Zenona Pawlaka, odniosła ogromny sukces. Podczas Centralnej Spartakiady Młodzieżowej uczniowie zdobyli 7 medali. Do spartakiady przygotowywał młodzież również pan mgr J. Gulczewski.
 • Rok 1993

  1. Przystąpiono do zdecydowanych działań ekologicznych i prozdrowotnych polegających na edukacji oraz kształtowaniu świadomości młodzieży dotyczącej produkcji zdrowotnej żywności i likwidowaniu źródeł zanieczyszczających środowisko Świątek.
  2. Otworzono spółkę jeździecką „Mazepa" na bazie zmodernizowanej w gospodarstwie szkolnym. Stadnina służy młodzieży, uaktywnia walory turystyczne Świątek.
  3. Zapoczątkowano restrukturyzację kształcenia zawodowego wprowadzając między innymi nowe przedmioty: rynek rolny, agrobiznes, agroturyzm, ekologia, organizacja rynku pracy, maszynopisanie, język francuski.
  4. Oddano młodzieży do użytku aulę, którą uzyskano poprzez całkowitą modernizację byłej „siłowni". Służy ona do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, różnych imprez szkolnych z dyskoteką włącznie.
 • Rok 1994

  Szkoła wzbogaciła się o nowe wybudowane obiekty: przestronną szatnię, sanitariaty dla chłopców, niezależne przejście do sektora wychowania fizycznego oraz nowoczesną rozgłośnię szkolną.
 • Rok 1995

  1. Oddano do użytkowania nową pracownię informatyki połączoną ze szkołą, wewnętrznym ciągiem komunikacyjnym. W tym samym roku oddano również pracownię żywienia.
  2. Nawiązano współpracę ze szkołą wielozawodową w Visaginas na Litwie.
  3. 11 listopada odbyło się spotkanie delegacji ze szkół z Lüneburga, Douai, Visaginas i Szczecinka. Spotkanie odbyło się z okazji Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości 1918-1955 roku.
 • Rok 1996

  1. W dniu 2 marca odbywały się na terenie obiektów sportowych „Mistrzostwa Polski LZS i szkół rolniczych w biegach przełajowych".
  2. Nawiązano współpracę ze szkołą rolniczą Nesgaard w Danii.
  3. W miesiącu czerwcu odbyło się seminarium naukowe nt. „Analiza i ocena dorobku oświaty rolniczej za okres minionego półwiecza".
 • Rok 1997

  Seminarium Kolegium Wojewody na temat utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Świątkach.
 • Rok 1998

  Przeprowadzenie restrukturyzacji gospodarstwa szkolnego w Świątkach.
 • Rok 1997-1998

  Szkoła, coraz bardziej widoczna w pracy z uczniem zdolnym.
  Dominujący olimpijczycy przedmiotowi to: Krzysztof Kaczmarczyk i Rafał Jałocha.
 • Rok 1999

  Oddano do użytku po kapitalnym remoncie internat – schronisko młodzieżowe. Środki na przeprowadzenie tej inwestycji otrzymano z Fundacji Polsko–Niemieckiej. Oddano do użytku salę konsumenta, 20 pokoi, sanitariaty, świetlicę, kuchnię, recepcję. Służyć ma w celach dydaktycznych dla uczniów Technikum Żywienie i Agrobiznesu.
 • Rok 2000

  Uchwałą Rady Powiatu, Szkoła otrzymuje nazwę:

  ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROEKONOMICZNYCH
  IM. STANISŁAWA STASZICA
  W ŚWIĄTKACH

 • Rok 2001

  1. Zespół Szkół Agroekonomicznych otrzymał zaszczytny tytuł: SZKOŁA 2000 ROKU- POMORZA ŚRODKOWEGO
  2. W rankingu szkół średnich Szkoła nasza zajęła II miejsce w województwie zachodniopomorskim oraz 104 miejsce w kraju.

  3. W rywalizacji sportowej LICEALIADA zajęliśmy I miejsce w województwie zachodniopomorskim.

 • Rok 2002

  1. Uchwałą Rady Powiatu szkoła otrzymała nazwę: ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA 2. Otwarto zamiejscowy oddział AKADEMII ROLNICZEJ W SZCZECINIE kształcący studentów na kierunkach AGROTURYSTYKA I AGROBIZNES. 3. Szkoła zajęła w ogólnopolskim konkursie „SUPER SZKOŁA" - II miejsce w kraju.

  4. W rywalizacji sportowej LICEALIADA zajęliśmy I miejsce w województwie zachodniopomorskim.

  5. Szkolne koło LOP – zajęło I miejsce w województwie zachodniopomorskim.

 • Rok 2003

  1. Za szczególny wkład szkoły w tworzenie pozytywnego klimatu wejścia do UNII EUROPEJSKIEJ szkoła została nagrodzona statuetką „EURO AMIKUS 2003".

  2. Uczeń szkoły Waldemar Zabuski reprezentował nasze województwo w „ROWEROWYM RAJDZIE MŁODYCH ROLNIKÓW" do Brukseli.

  3. Odbyła się doniosła uroczystość odsłaniająca popiersie STANISŁAWA STASZICA. Dzień 26 marca jest dniem „PATRONA SZKOŁY"
  4. Otwarto - REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ.

  5. Utworzono w naszej szkole „SZKOLNY OŚRODEK KARIERY ZAWODOWEJ".

  6. W konkursach i olimpiadach przedmiotowych z ekologii i ochrony środowiska czołowe miejsca zajmowali uczniowie Anna Klimiuk i Krzysztof Matusiak (również w 2004 i 2005 roku).

 • Rok 2004

  Szkolne koło LOP – zajęło I miejsce w województwie zachodniopomorskim.
 • Rok 2005

  Szkoła zajęła III miejsce w kraju - w ogólnopolskim konkursie „SUPER SZKOŁA"
 • Rok 2006

  1. Szkoła zajęła II miejsce w kraju w ogólnopolskim konkursie wiedzy o Unii Europejskiej „GWIEZDNY KRĄG".

  2. Szkoła odniosła szczególne sukcesy w konkursach Wiedzy o Unii Europejskiej na poziomie centralnym i międzynarodowym.

  3. Oddano do użytku zmodernizowaną bazę do zajęć z wychowania fizycznego.

 

 

Perspektywy 2022

zielonaenergia

Projekt RPO

Nauka zdalna

Jak czytać, by zrozumieć i zapamiętać treść?

readsWydawać by się mogło, że czytanie to taka umiejętność, którą jak już się posiądzie, to raz a dobrze. Jednak skoro możemy wytrenować i kontrolować nawet takie naturalne procesy jak oddychanie, to czemu nie moglibyśmy podszkolić się w składaniu literek? Zwłaszcza, że od tego etapu do rozumienia treści jeszcze daleka droga. Poznaj więc kilka technicznych porad, jak czytać, by odkodować tekst, nie tylko na poziomie semiotycznym.

 

Więcej…

Pogoda

giweather joomla module

Odliczamy

Time passed:
1
1
0
Dni
0
1
Godzin
3
8
Minut
2
6
Sekund

Twój adres IP


Łączysz się z nami z adresu:
3.238.174.191

Cookies

Nasza strona używa cookies czyli po polsku ciasteczek. Do czego są one potrzebne możesz dowiedzieć się TUTAJ. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeśli chcesz, możesz zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.